Trong 5 năm, từ khi sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã trở thành một thiết chế văn hóa lớn, quan trọng và có nhiều đóng góp nhất trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam, ngày càng khẳng định vị trí đầu hệ, vai trò trụ cột, đầu mối kết nối, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân...

 
 
Các hiện vật trưng bày tại chuyên đề “Đổi mới, hành trình của những ước mơ”

Tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã tổ chức trưng bày “Đổi mới-hành trình của những ước mơ”. Trưng bày tiếp cận và giới thiệu một phần về đổi mới thông qua những tài liệu, hiện vật, tiếng nói, câu chuyện của những chính trị gia, nhà nghiên cứu và cả người dân.

Phần trưng bày chủ đề “Đổi mới hay là chết”, giới thiệu những lý do, bối cảnh xã hội, yêu cầu bức thiết phải đổi mới vào những năm đầu thập kỷ 80; nội dung đường lối đổi mới và vai trò, dấu ấn của những chính trị gia, những người đặt nền móng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Ngoài ra, còn có các hiện vật trưng bày theo những chuyên đề: “Đổi mới để tiến lên”, “Cơ hội”, “Vận động-hội nhập”, “Tăng trưởng”, “Sức mạnh”...

Khoảng 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam được giới thiệu lần này nhằm làm nổi bật những nội dung, ý nghĩa của trưng bày “Đổi mới, hành trình của những ước mơ”.

Nguồn: QĐND (Khánh Huyền)