Liên hoan được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 60 năm Ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 – 2017) và nhằm góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X“Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 33 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tham gia chương trình có 9 đơn vị nghệ thuật bao gồm: Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Quân đội; Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Dàn nhạc kèn Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Dàn nhạc kèn Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Dàn nhạc kèn giáo xứ Trại Đáy (Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định); Dàn nhạc kèn Biển Vàng (Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình); Câu lạc bộ kèn nữ Anh Minh (Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nhóm Tứ tấu kèn gỗ (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và nhóm Hanoi Brass Band.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994, Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc là sáng kiến của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thu hút hơn 500 cây kèn của cả nước. Thông qua chương trình, các dàn nhạc kèn có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm tòi phương pháp sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật phục vụ đời sống âm nhạc trong sáng lành mạnh của công chúng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Một số tiết mục trình diễn tại liên hoan.