Dân vận khéo góp phần nâng cao vị thế của Quân đội và tạo thế trận lòng dân

Thứ sáu - 12/05/2017 13:53
nvb
Thiếu tướng Ngô Văn Bích
Trải qua hơn bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay, nhận được sự tin cậy, yêu mến của các tầng lớp nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân như hôm nay có một phần đóng góp rất lớn của công tác dân vận. Có thể nói, ở đâu có đơn vị Quân đội đóng quân là ở đó có hoạt động dân vận. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác này, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết cũng như để lại nhiều lời huấn thị dành cho những cán bộ làm công tác dân vận nói chung, cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội nói riêng. Công tác dân vận cũng đã được “cụ thể hóa” bằng 1 trong 9 lời thề của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống của những người làm công tác dân vận, VNQĐ đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Ngô Văn Bích - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, để hiểu hơn về những cống hiến, hi sinh của những người làm công tác dân vận cùng những gì họ đã làm được trong hành trình đã qua và những việc phải làm ở chặng đường sắp tới.

PV: Thưa đồng chí Cục trưởng! Từ ngày thành lập Đảng đến nay, ở bất kì giai đoạn nào của cách mạng, công tác dân vận cũng luôn được Đảng, Bác Hồ và Quân đội đặc biệt coi trọng. Nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Cục Dân vận, đề nghị đồng chí chia sẻ về những dấu ấn và chặng đường đã qua của những chiến sĩ làm công tác dân vận?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Quân đội ta luôn trung thành và vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để tiến hành công tác dân vận, binh - địch vận, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng. Qua các thời kì với những tên gọi khác nhau: Phòng Địch vận, Cục Địch vận, Cục Dân vận, Cục Nghiên cứu, Cục Dân vận và Công tác chính trị hậu bị, Cục Dân vận và Quân sự địa phương, Cục Tuyên truyền đặc biệt (TTĐB), Cục Dân vận và TTĐB, đến nay là Cục Dân vận. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Cục Dân vận luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chủ động tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, binh - địch vận.
Trong kháng chiến chống Pháp, công tác dân vận của Quân đội đã quán triệt, thực hiện tốt quan điểm kết hợp công tác dân vận và công tác địch vận, đưa công tác địch vận “là mũi tiến công quan trọng”, thực hiện “khoan hồng và lôi kéo đối với lính Ngụy người Việt”. Vừa tuyên truyền vận động toàn quân, toàn dân đoàn kết đấu tranh trong Mặt trận thống nhất; vừa tác chiến vừa vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Đề ra các chủ trương, chính sách binh - địch vận một cách sáng tạo, kịp thời, như: Chủ trương “Thả tù binh tại mặt trận”, “Tổng phá ngụy binh”, “Nhằm vào nơi yếu nhất của địch, nơi ngụy binh có ảnh hưởng nhiều nhất”, v.v.
Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Cục Dân vận vừa là cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, đồng thời là Vụ Binh vận thuộc Ban Thống nhất Trung ương giúp Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra các chủ trương, phương hướng, sách lược chỉ đạo công tác dân vận toàn quốc, động viên, huy động sức người, sức của ở miền Bắc chi viện cho miền Nam và giúp cách mạng Lào, Campuchia tiến hành công tác binh - địch vận; chỉ đạo, hướng dẫn quân giải phóng đánh địch, bảo vệ dân, mở rộng vùng giải phóng, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo thế và lực cho cách mạng. Thời kì này, công tác binh - địch vận đã có các chủ trương, chính sách sáng tạo, kịp thời, như: “Tiếp xúc với binh sĩ địch để tuyên truyền vận động”, “Kết hợp đấu tranh binh vận với đấu tranh chính trị, pháp lí và tác chiến”, “Lực lượng vũ trang ba thứ quân tích cực tham gia binh vận trong ba mũi giáp công”…, đưa công tác binh - địch vận trở thành một mũi tiến công chủ yếu, một vấn đề cơ bản trong công tác vận động cách mạng ở miền Nam, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong sự nghiệp đổi mới, công tác dân vận của Đảng trong Quân đội có bước phát triển mạnh mẽ với rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PV: Trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận. Kỉ niệm 70 Ngày truyền thống Cục Dân vận cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận thêm một lần ôn lại, thêm một lần thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ. Có phải vậy không thưa đồng chí Cục trưởng?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Công tác dân vận luôn được Đảng đặc biệt coi trọng và được xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng. Ngày 15/10/1949, trong bài viết với tiêu đề “Dân vận”, đăng trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 
Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Công tác dân vận là nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là phương thức hữu hiệu để khơi dậy và phát huy sức mạnh dời non, lấp bể của khối đại đoàn kết toàn dân hướng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.
Tư tưởng cốt lõi, bao trùm, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận đó là: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân,… quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân; xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, hướng tới thỏa mãn mọi nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về phương châm, phương thức tiến hành công tác dân vận theo Hồ Chí Minh phải luôn sâu sát thực tế, gắn bó mật thiết với nhân dân, xuất phát từ nhu cầu lợi ích thiết thân của nhân dân. Những tư tưởng, những lời nói và việc làm của Người đã được mọi cán bộ, chiến sĩ và những người làm công tác dân vận của Quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc, vận dụng linh hoạt vào những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận hôm nay.
Có thể nói, ở đâu có đơn vị Quân đội, ở đó có công tác dân vận. Nếu làm dân vận tốt sẽ tăng cường vị thế của Quân đội, tạo ra thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội. Người chiến sĩ, ngoài thời gian công tác, học tập tại đơn vị, khi tiếp xúc với nhân dân phải bằng những hành động cụ thể của mình giúp đỡ nhân dân thì công tác dân vận mới có hiệu quả. Mỗi chiến sĩ, bằng tấm gương, lối sống, tác phong công tác để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong nhân dân sẽ có tác dụng tuyên truyền tốt. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là điểm sáng văn hóa trên địa bàn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân chính là tạo tiền đề quan trọng để người chiến sĩ tiến hành công tác dân vận.
Hiện nay toàn quân đang đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua thực hiện phong trào thi đua để tiến hành có hiệu quả công tác dân vận và cũng là để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Quân đội làm công tác dân vận quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.”

PV: Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân làm công tác dân vận đã để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong chiến đấu luôn sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng vì nhân dân và cùng nhân dân bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời bình những người chiến sĩ lại tiếp tục cùng nhân dân làm nên những chiến công mới trong xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói riêng. Điều đó đã nói lên mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa Quân đội với nhân dân. Vậy mối quan hệ mật thiết ấy đã được cụ thể hóa bằng những quan điểm, chủ trương, chính sách nào, thưa đồng chí Cục trưởng?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Ngay từ khi mới giành được chính quyền, bắt tay vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chính phủ là công bộc của nhân dân, cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân dân”. Chính phủ chỉ có mục đích duy nhất là vì hạnh phúc cho mọi người dân. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thành công của Đảng là ở nơi Đảng đã biết tổ chức và phát huy được lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”. Về cách làm dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.”.
Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã  chỉ rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới, xác định: “Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân; phát huy sức mạnh của toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”.
Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, xác định: “Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội và dân quân, tự vệ trong thời bình.”.
Như vậy, những quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương trong các nghị quyết nêu trên đã thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa người chiến sĩ quân đội với nhân dân.

 
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ Cục Dân vận có 3 cán bộ được Đảng, Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 28 đồng chí được công nhận liệt sĩ; Chương trình phát thanh Binh - địch vận được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Ngành Binh - địch vận được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Cục Dân vận được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 3 Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 3 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất. Vừa qua ngày 6/1/2017, Cục Dân vận lại vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Nhiều đồng chí cán bộ của Cục Dân vận đã trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh cao cấp...
 

PV: Tôi được biết, hiện tại chúng ta có 4 hình thức dân vận, nhưng bằng cách làm, cách vận dụng linh hoạt sáng tạo của mỗi địa phương, mỗi đơn vị mà công tác dân vận đã có sắc màu khác nhau, từ đó cũng ra đời những mô hình, những phong trào dân vận sát với thực tế tình hình và đặc thù của từng địa phương, phù hợp từng tình huống, nhất là những tình huống cần xử lí kịp thời… Đồng chí Cục trưởng có thể chia sẻ về điều này?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Đúng là chúng ta đang có 4 hình thức cơ bản tiến hành công tác dân vận, đó là: Kết nghĩa; Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; tổ, đội công tác; cán bộ tăng cường cơ sở và hình thức khác phù hợp với địa bàn, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Thế nhưng cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, đòi hỏi phải vận dụng linh hoạt các hình thức sao cho hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công tác dân vận có những tình huống không hề có trong kế hoạch hoặc trên bảng phân công công tác chúng tôi vẫn phải xử lí. Chẳng hạn khi vụ việc sự cố môi trường ở biển các tỉnh miền Trung do Công ti Formosa gây ra khiến hàng nghìn giáo dân bị kích động lôi kéo vào cuộc, dù lực lượng công an trực tiếp chỉ đạo giải quyết sự việc nhưng Cục Dân vận cũng kịp thời phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị xuống cơ sở nắm tình hình, tiến hành vận động, giải thích để nhân dân hiểu. Hay vụ việc ở Mường Nhé, Điện Biên, do bức xúc với nạn phá rừng, đốt nương làm rẫy của một số đối tượng, bà con dân tộc thuộc 2 xã của huyện đã đồng loạt cho con em nghỉ học không đến trường. Hàng nghìn em học sinh đã bỏ học. Cục Dân vận đã khẩn trương phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên chủ động vào cuộc, tiến hành tuyên truyền vận động, giải thích thuyết phục bà con. Sau 10 ngày, các cháu học sinh đã cơ bản trở lại trường học.
Trong thời gian qua, toàn quân đã có nhiều hoạt động dân vận có ảnh hưởng rộng lớn, hiệu quả cao, như phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”… Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã xây dựng những mô hình, điển hình trong công tác dân vận để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, như duy trì hoạt động kết nghĩa, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Các đoàn Kinh tế - Quốc phòng của ta cũng đã vào cuộc trong việc tạo việc làm, ổn định cuộc sống, gắn kết đồng bào nơi biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, phát triển. Hoạt động dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở kết hợp với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội đã tạo sức lan tỏa, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Trong toàn quân hiện nay đang có rất nhiều chương trình, mô hình tiêu biểu về công tác dân vận có ý nghĩa xã hội và mang lại hiệu quả cao, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, như các mô hình “Kết nghĩa cặp bản giáp biên”, “Gắn kết hộ”, “Hũ gạo gắn kết”, “Ruộng lúa gắn kết” của Binh đoàn 15; hay như các chương trình “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới” của Bộ đội Biên phòng. Một số chương trình đã có sự lan tỏa lớn như chương trình “Trái tim cho em” đã huy động được 117 tỉ đồng để phẫu thuật cho trên hai nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh; chương trình “Vì em hiếu học” mỗi năm trao 26.000 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá một triệu đồng; chương trình “Bò giống cho đồng bào biên giới” của Tập đoàn Viễn thông Quân đội cũng đã trao hàng nghìn con bò cho các hộ nông dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xóa đói giảm nghèo. Còn nhiều các mô hình sinh động khắp các đơn vị trong toàn quân như mô hình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” của Quân khu 5; mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới” của Bộ đội Biên phòng và một số Quân khu cũng phát huy hiệu quả rất tốt.v.v

 
unnamed
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn BB 2 (Quân khu 5) hành quân dã ngoại về với buôn làng Tây Nguyên - Ảnh: PV


PV: Hiện nay, nước ta đang tiến hành đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Vậy công tác dân vận đã và đang có những giải pháp gì để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ hiện nay, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Hiện nay, trước sự biến động của tình hình nói chung, công tác dân vận đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện theo hướng sát thực tiễn, địa bàn, sát đối tượng. Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo; kịp thời, nhạy bén đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia tụ tập đông người, vượt biên trái phép, tham gia “đạo lạ” và các tổ chức bất hợp pháp. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phát huy vai trò cán bộ Quân đội tăng cường tại các địa phương. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để trở thành “điểm nóng”. Vận động nhân dân thực hiện tốt quan điểm đối ngoại quốc phòng, xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn,... như tôi đã nói ở phần trên. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu xây dựng và vận dụng các mô hình tiến hành công tác dân vận vùng đô thị, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh,... Đồng thời, cần thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là những điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.
Một việc rất quan trọng nữa, đó là phải làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp công tác dân vận; huy động các lực lượng tham gia, tăng nguồn lực cho công tác dân vận. Tham gia xây dựng kế hoạch, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội và địa phương phát động. Bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để phổ biến, học tập trong toàn quân, toàn quốc.

PV: Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, chính vì thế việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận là một việc rất quan trọng. Việc này đang được tiến hành ra sao, thưa đồng chí Cục trưởng?
Thiếu tướng Ngô Văn Bích: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Cục Dân vận đã tham mưu với Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương tiến hành nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Hằng năm, chúng tôi đều tiến hành tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có kĩ năng công tác vận động quần chúng theo phong cách của Bác Hồ, biết “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, luôn “gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”(1). Làm tốt việc lựa chọn cán bộ đảm nhiệm công tác dân vận; quan tâm tới tiêu chuẩn của người cán bộ dân vận phải có: Tầm, Tâm, Tình, Tài. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lí, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận chuyên trách là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo.
Như tôi đã nói, nếu làm dân vận tốt sẽ tăng cường vị thế của Quân đội, tạo thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội. Vì thế, mỗi chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam phải là một chiến sĩ làm công tác dân vận giỏi. Mỗi người cán bộ phụ trách công tác dân vận phải thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

PV: Xin cám ơn những chia sẻ của đồng chí Cục trưởng và chúc cho chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam mỗi khi làm công tác dân vận đều thấm nhuần những lời nói, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác này!

P.V
-----
 • Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.
 •  


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   
  Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

  Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

  Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

   
  Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

  Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

  Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

   
  Cám ơn anh bán giày

  Cám ơn anh bán giày

  Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

   
  “Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

  “Con mắt còn có đuôi” của “tình...

  Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

   
  Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

  Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

  Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

  Quảng cáo