Đường Kách Mệnh - Ngọn đèn pha soi sáng đường đi tới thành công của cách mạng Việt Nam

Thứ sáu - 17/08/2018 10:55
Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc, cuốn sách do Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông xuất bản năm 1927. Đường Kách Mệnh bao gồm các bài giảng của Bác tại các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội do Người tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.
 
20171010104026img3405 1507617585331
Nguồn internet

Mở đầu cuốn sách, Nguyễn Ái Quốc trích lời dạy của Lênin:"Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động...Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiên phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiên phong." Bác nhắc nhở mọi người phải thấy rõ vai trò của lý luận cách mệnh tiên phong, đảng cách mệnh, đảng viên cách mệnh phải được trang bị lý luận cách mệnh mới làm nổi cách mạng tiên phong. Lý luận cách mạng tiên phong đó là chủ nghĩa Mác- Lênin. Trong phần cuối mục: Cách mệnh, Nguyễn ái Quốc đã khẳng định:" Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam." Và:" Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin . 

Trong phần mở đầu, tác giả nêu: Tư cách một người cách mệnh Yêu cầu Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể." Đó là yêu cầu về tư cách người cách mệnh, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nếu không, không thể thực hiện được nhiệm vụ cách mệnh giao phó.

Trong mục mở đầu, Nguyễn Ái Quốc còn giải thích: Vì sao phải viết sách này? Để nhắc nhở mọi người phải gắng sức quyết tâm, đồng tâm hiệp lực, làm ngay." Mục đích của sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh. (2) Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người.(3) Đem lịch sử cách mệnh của các nước làm gương cho chúng ta soi.(4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ.(5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào."Vì thế sách này viết  ván tắt cho dễ hiểu, dễ nhớ, cốt để đồng bào ta xem, suy nghĩ, thức tỉnh, đứng lên đoàn kết mà làm cách mệnh. Còn " Văn chương và hy vọng của sách này chỉ ở trong hai chữ : Cách mệnh! Cách mệnh !! Cách mệnh!!!"

Trong mục: Cách mệnh, tác giả đã giải quyết  9 vấn đề cơ bản, chủ yếu như : Cánh mệnh là gì? Cách mệnh có mấy thứ? Vì sao sinh ra tư bản cách mệnh? Vì sao sinh ra dân tộc cách mạng? Vì sao sinh ra giai cấp cach mệnh? Cách mệnh chia làm mấy thứ? Ai là những người cách mệnh? Cách mệnh khó hay dễ? Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Những vấn đề đó được Người nêu ra, giải thích rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Giá trị đương thời của những vấn đề này rất lớn, đã định hướng, soi sáng con đường cách mệnh Việt Nam, giác ngộ, cổ vũ quần chúng cách mệnh và đưa ra vấn đề trước mắt là phải tổ chức một đảng cách mệnh, đảng cách mệnh muốn đứng vững và phát triển phải có chủ nghĩa cách mệnh- chủ nghĩa Lênin.

Tiếp theo là các mục: Lịch sử cách mệnh Mỹ, cách mệnh Pháp, Lịch sử cách mệnh Nga. Đây là những cuộc cách mệnh lớn mang tính chất đặc trưng của từng thứ cách mệnh. Đặc biệt tác giả nêu lên ý nghĩa của cách mệnh Mỹ, cách mệnh Pháp, cách mệnh Nga đối với dân tộc ta, đối với cách mệnh nước ta. Điều cốt yếu mà tác giả rút ra qua cách mệnh các nước này là chúng ta phải làm cách mệnh triệt để, phải noi gương cách mệnh mà anh dũng đứng lên, không sợ hy sinh, phải lấy công nông làm gốc cách mệnh, đoàn kết giai cấp, dân tộc, quốc tế, phải có chính đảng vững bền, thống nhất, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư ( Mác) và Lênin.

Trong mục: Quốc tế, tác giả nêu" Quốc tế nghĩa là người trong thế giới, bất kỳ nước nào, dân tộc nào, có một mục đích như nhau, hiệp sức nhau để làm cho đến mục đích ấy." Cho nên cách mệnh nước ta phải quan hệ với tất cả các chính đảng cách mệnh trong thế giới. Bởi vì kẻ thù tư bản các nước cũng liên lạc với nhau đàn áp cách mệnh các nước. Người nêu và phân tích rất kỹ những việc làm của Đệ nhất quốc tế, tính chất cơ hội nguy hiểm của Đệ nhị quốc tế, sự ra đời của Đệ tam quốc tế. Đệ tam quốc tế là một đảng Cộng sản thế giới, chủ trương đạp đổ tư bản làm cách mệnh thế giới, giúp  dân thuộc địa chống lai đế quốc chủ nghĩa, hợp sức nhau làm cách mệnh. Khẩu hiệu hành động là" Vô sản giai cấp và dân tộc bị áp bức trong thế giới liên hiệp lại!" Người kết luận:" An Nam muốn cách mệnh thành công thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế.

Các mục: Phụ nữ quốc tể, Cộng sản thanh niên quốc tế, Quốc tế giúp đỡ, Quốc tế cứu tế đỏ, tác giả nêu vị trí, vai trò, chủ trương, hoạt động của các tổ chức quốc tế này trên thế giới và đối với cách mệnh nước ta. Lúc bấy giờ chúng ta chưa thành lập Đảng, trong nước chưa có tổ chức nào đứng trong các tổ chức quốc tế trên. Đây cũng là vấn đề lớn trong tuyên truyền vận động cách mệnh. Đảng thành lập thì chúng ta phải có các tổ chức đó, phải gia nhập các tổ chức quốc tế. Các tổ chức này sẽ giúp Đảng cách mệnh thực thi các nhiệm vụ chính trị của cách mệnh, giúp cách mệnh nước ta và cách mệnh thế giới mau chóng thành công.

Hai mục: Cách tổ chức công hội, Tố chức dân cày, tác giả đã nêu rõ mục đích của hai tổ chức này. Đây là hai vấn đề có tính chất chiến lược của cách mệnh. Bởi vì lực lượng công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mệnh. Cho nên cần phải đưa họ vào tổ chức cách mệnh. Vào tổ chức phải nắm được mục đích, cách tổ chức, muốn tổ chức phát triển vững mạnh thì cần phải làm gì, khi không có điều kiện công khai thì phải tổ chức hoạt động bí mật thế nào. Mục đích cơ bản của hội là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giác ngộ đấu tranh, tự cứu mình, để được tự do, để được giải phóng.

Cuối cùng là mục: Hợp tác xã, đây là vấn đề cách mệnh về kinh tế- xã hội. Mục đích là làm cho những người cùng giai cấp hoá anh em, giúp đỡ, nhờ vả lẫn nhau, bỏ hết cạnh tranh, góp lại thành giầu, tránh được bóc lột, tạo ra sự bình đẳng về xã hội. Cái mục đích cao nhất của các tổ chức cách mệnh: công hội, dân cày, hợp tác xã là làm cách mệnh tinh thần, cách mệnh kinh tế, tiến tới làm cách mệnh chính trị.

Như vậy, Đường cách mệnh của Nguyễn ái Quốc là một tác phẩm chính trị. Tác phẩm ra đời đặt cơ sở tư tưởng, hình thái tổ chức, phương pháp cách mệnh, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cách mệnh kéo dài mấy mươi năm. Nó như ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mệnh Việt Nam để nhân dân ta đi tới thành công. Cách mệnh dân tộc dân chủ của ta đã hoàn thành, nhân dân ta đã có độc lập, tự do, có hoà bình, thống nhất đang tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Ngày nay, đọc lại Đường cách mệnh, chúng ta thấy tư tưởng cách mệnh của  Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị soi sáng đường cách mệnh cho chúng ta vững bước đi lên. Vấn đề là phải tích cực học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại mới, phải làm sáng tỏ định hướng xã hôi chủ nghĩa, trong nền kinh tế thị trường. Trong quan hệ quốc tế với hình thức đa dạng hoá, đa phương hoá, chúng ta phải tránh được "diễn biến hoà bình", tránh đổ vỡ, tránh thất bại như các cuộc cách mệnh trên thế giới, đã xảy ra trong thời kỳ cận đại, thời kỳ hiện đại. Để " cách mệnh tới nơi"( cách mệnh triệt để) như Người đã nói nhiều lần trong tác phẩm, thì yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải có "Tư cách một người cách mệnh" chuẩn mực. Có như thế Đảng ta mới trong sạch vững mạnh, chính quyền cách mạng mới được củng cố và phát triển, các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn; các hội như Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh và các hội nghề nghiệp... phải được củng cố và hoạt động phải hiệu quả hơn, góp phần làm cho xã hội ổn định, tạo điều kiện tốt đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có uy tín trên trường quốc tế, ngay trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

CAO THỊNH
 
*Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXBCTQG, HN, 4/2004, tập 2, tr 257- 318.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo